фотографија

  1. Marcello

    Списанија

    Не знаев каде да ја отворам оваа тема и решив тука во Хоби затоа што и тоа некако прераснува во хоби со тоа што се собираат броеви од едно списание и се прави колекција. Јас во мојот досегашен живот кога се запознав со списанијата почнав да купувам се и сешто. Секоја фаза од животот ме...
  2. Makedonec

    |Гласање - резултати| Фотографираме на тема

    Се повеќе и почесто се отвараат теми за натпреварот во фотографија со што просторот во нови теми се исполнува само со нив и се губи прегледноста на другите нови теми кои поретко се отвараат. Поради тоа оваа тема ќе ни служи за собирање на резултатите од гласањето по завршувањето на официјалното...