срам да ви е

  1. Makedonec

    |Гласање - резултати| Фотографираме на тема

    Се повеќе и почесто се отвараат теми за натпреварот во фотографија со што просторот во нови теми се исполнува само со нив и се губи прегледноста на другите нови теми кои поретко се отвараат. Поради тоа оваа тема ќе ни служи за собирање на резултатите од гласањето по завршувањето на официјалното...