Таоизам

Hip.Hop_MKD

Староседелец
15 февруари 2012
2,192
3,931
743
Напомена:
За да се задржи дискусијата на темата, пожелно е тука да го искажете сопственото мислење околу Таоизмот.
За Таоистички поговорки/мудрости/цитати, клик тука.

_____________________

Тао е непоимливо, широко и вечно. Како нераспознаена празнина, како чист дух, тоа е мајка на Вселената; како не-празнина е сеопфатното, заштитничкото, и во извесна смисла го олицетворува битието на Десетте илјади нешта - тоа е сепроникнувачко. Како цел на постоењето е патот на небото, на земјата и на човекот. Тоа нема битие, но е праизвор на секое битие. Без сознание за активност, без цел и без намера, без да се стреми кон одмазда и пофалба, тоа ги исполнува сите нешта со совршенство.
Најдобрата работа е да му ги препуштиш нештата на Тао, без да се мешаш во неговиот природен од; зошто така учи Лао Це: “Најмекото на земјата го надминува најтврдото на земјата. Бестелесното проникнува во она што нема меѓупростор. По тоа се познава вредноста на недејствувањето. Само малкумина на земјата ја постигнуваат вредноста на недејствувањето, поучувањето без зборови“.

Тао или Патот е само општоприфатен опис за нештото кое е најдобро да се нарече Безимено. За него неможе да се каже ништо што не би му ја стеснило полнотијата. Да се каже дека постои би значело да се исклучи она коешто не постои - оти првобитниот, најсвојствениот квалитет на Тао е празнината. Да се каже дека не постои би значело да се исклучи целокупноста која проникнува од Тао. Треба да се сопрат дуалистичките категории. Зборовите ограничуваат. Тао е безгранично! Тоа е таи-сју (Виша празнина), лишено од секакви карактеристики, постои и суштествува само од себе, неделиво, не може да се претстави во својата сеопфатност и наспроти тоа се содржи и во најмалото семе со целата своја полнина. Тоа е исто така таи-џи (Врховниот предел, Вишото последно, творечката енергија на Вселената), како и таи-и (Вишото Едно) зошто немаат крај неговите преобразби и промени. Од ограниченото гледиште на човекот, тоа е и тијен (небото), изворот на достоинството и предокот. Мајка е на небото и на Земјата, без чијашто храна ништо не би можело да постои.
За таоистот ништо не е одделено од Тао. Тоа е, како што ја нарекува Лао Це, една вечна тајна.
“Светот има почеток, тоа е мајката на светот. Оној што ќе ја открие мајката за да и ги спознае синовите, којшто ги познава нејзините синови и се обраќа кон мајката , тој нема да западне во опасност целиот свој живот“. Или со други зборови, светот на формите не може да биде разбран, пред да се спознае ништото; исто толку е невозможно да се проникне во празнината, без да биде разбран светот на формите. Тоа се двата аспекта на Едното.
Да го познаваш дејствувањето на природата и да осознаеш каква е врската на човечката активност кон него - тоа е целта. Знаењата за функционирањето на природата ги дава самата природа, а знаењата за (сообразните на природата) човечки активности се добиваат преку тоа што го познаваш запознаеното и со благодарност се насладуваш на она што е недостапно на спознанието. Да се завршат годините на животот, а да не се умре од превремена смрт среде патот: тоа е целокупноста на спознанието.
Тао може да се карактеризира преку три поими: џоу или сепроникнувачкото, пиен или сеопфатното, и сиен или насекаде и се. Тоа сепроникнувачко, сеопфатно Тао се опишува подетално во следниве редови на Лао Це:
Како што го достигна Едното, небото стана јасно.
Како што го достигна Едното, земјата стана тврда.
Како што го достигна Едното, божествата станаа моќни.
Како што го достигна Едното, долините се наполнија.
Како што го достигна Едното, нештата заживеаја и започнаа да растат.
Тоа Едно, поседувано од небото, Земјата, божествата и сите нешта, е истото Едно: Тао. Со други зборови, Тао ги пронижува и ги опфаќа сите.
Тао како мајка на светот, сепроникнувачко и сеопфатно, неизменето и непрестајно, се опфаќа од Џуанџи како Тадун или големото взаемно проникнување. Светот на великото проникнување е лишен од секакви квалитети и противречности. Тој е затворен, заштитен од секакво мешање на секој интелектуален процес. Во тој свет нема ниту простор, ниту време, тој е бескраен. Џуанџи го опишува на следниов начин: “Битието не суштествува на точно востановено место. Протекувањето нема времетраење. Битие без определено место е пространство. Протекување без времетраење е време. Има раѓање, има смрт, има појава, има задлабочување. Она преку кое влегуваме и излегуваме, без да обрнуваме внимание на неговата форма е вратата кон небесното. Вратата кон небесното е ништото. Сите нешта доаѓаат од ништото.“ Светот на ништото е совршено слободен од ограничувања и разграничувања. Во тој случај ништото е Едното без спротивставеност, т.е. единството на сите нешта. Се нарекува Тао, или Великото.


Јин и јанг
Векови пред Лао Це, луѓето веќе го осознале дејствувањето на Тао преку взаемното дејство на јин и јанг - првото негативно, пасивно, женско; а второто - позитивно, активно, машко. Во врска со тоа Лао Це вели: “Тао го раѓа Едното. Едното раѓа Две. Две раѓа Три. Три ги раѓа сите нешта. Сите нешта на плеќите го носат темното (јин) и се стремат кон светлото (јанг) и движечката сила им ја дава хармонијата“. Тоа може да се толкува на следниот начин: Тао ја раѓа возможноста на сите форми, тоа е Едното; активниот принцип на Едното е јанг, пасивниот јин - тоа се двете, а нивното соединување раѓа Три, “Трите сокровишта“, кое пак следствено ги раѓа сите десет илјади нешта во Вселената. Секое одделно е исполнето со целоста на Едното, на највисокото ниво нема “јас“ и “ти“, нема “тоа“ и “она“, напротив, на нивото на релативната вистина, има безброј привидно одделени еден од друг објекти. Едното може да им припаѓа истовремено на две појмовни рамништа - апсолутната и релативната - во еднинска и во множинска форма.

 
Последна промена од модератор:
  • Like
Реакции: Lena

Pica pica

Староседелец
2 јуни 2013
1,559
2,090
1,133
87
Таоизам не е религија,филозофија е.
Мудрост ;)
Не е мудрост,навидум изгледа така.
Бебињата се помудри,шират љубов без збор да кажат,
со нивната не активнотст светот го градат,
од нивниот плач срцата на луѓето треперат,
од нивната празнина извира поголема мудрост од Тао.;)
 
  • Like
Реакции: Lena

Pica pica

Староседелец
2 јуни 2013
1,559
2,090
1,133
87
Родено пред небото и земјата.
Постои нешто нејасно,ама целосно.
тивко,празно
секогаш исто,во сите обилци
вечно менувајќи се,секогаш исто.
Може да се посматра како мајка на сите нешта
Јас не го знам неговото име и го викам Тао
Во отсуство на зборови ,го викам "голем"
Голем, тоа значи бесконечен.
Бесконечен,тоа значи сеопфатен.
Сеопфатен,тоа значи да се вратиш на почеток.;)
 
  • Like
Реакции: Idiot and Lena

Lena

Poétesse
12 октомври 2012
4,154
7,681
1,183
земјата на чудата
Не е мудрост,навидум изгледа така.
Бебињата се помудри,шират љубов без збор да кажат,
со нивната не активнотст светот го градат,
од нивниот плач срцата на луѓето треперат,
од нивната празнина извира поголема мудрост од Тао.;)
Исто како мудроста на тишината која доаѓа од постоењето на цветот.
"Погледни го" ќе знаеш.
Без и еден збор ќе ја почуствуваш мудроста на бесконечноста.

Тао е нешто без форма.
Нешто кое е апсолутно,таинствено,трансцедентно.Нешто прапостоечко.
Тоа е почетокот и наша прапричина за постоење,како и мајка на целиот свет.
Тао не го обликува светот туку поминува низ него и го доведува во контакт со природноста.
Ние луѓето според Тао го поседуваме семето на истото и треба само да го развиеме и пораснеме.
Да се почуствува семето и плодот на Тао не би било потребно ништо.
Освен да се "почуствува"истото.
Таоистите веруваат дека човекот е комлетен космос.Сите закони кои постојат во космосот постојат и во човекот.
На пр.играта на Јингот и Јангот се случува и во нас луѓето.
Можеме во себе да откриеме многу или набљудувајќи го животот и природата за да би откриле што е во нас.
Да се откриеш себе со сите свои фасети пат кој за еден таоист мора да биде поминат.
 

Abraxas

Староседелец
10 јануари 2013
1,094
791
1,133
41
www.oto-mk.net
Цитирам:
"Тао ја раѓа возможноста на сите форми, тоа е Едното; активниот принцип на Едното е јанг, пасивниот јин - тоа се двете, а нивното соединување раѓа Три, “Трите сокровишта"

Можно е ова да е истото што и светото тројсво?
Ако го толкува христијанин тогаш за него ќе биде исто, за некој друг ќе биде синоним за неговите погледи и сознанија.
 

Lena

Poétesse
12 октомври 2012
4,154
7,681
1,183
земјата на чудата
Ако го толкува христијанин тогаш за него ќе биде исто, за некој друг ќе биде синоним за неговите погледи и сознанија.
Сакав да кажам дали го има истото значење?
Тоа би било доказ дека се е исто само во друг пример.
Дека се се врти во круг напишано и објаснето на друг начин.
Што всушност претставува јинг јанг?
Добро,лошо нивна хармонија.

“Yin and Yang are terms used to express a contrastive relationship that obtains between two or more things.”
Тоа се контрастите на животот во секој поглед.
Свето тројство?
Не би било исто.
Ц.
 

Pica pica

Староседелец
2 јуни 2013
1,559
2,090
1,133
87
Ако го толкува христијанин тогаш за него ќе биде исто, за некој друг ќе биде синоним за неговите погледи и сознанија.
Треба да се погледне без мој,твој или нечии други погледи и сознанија,тоа е една од основите во Тао.
 
  • Like
Реакции: Lena

Abraxas

Староседелец
10 јануари 2013
1,094
791
1,133
41
www.oto-mk.net
Сакав да кажам дали го има истото значење?
Тоа би било доказ дека се е исто само во друг пример.
Дека се се врти во круг напишано и објаснето на друг начин.
Што всушност претставува јинг јанг?
Добро,лошо нивна хармонија.

“Yin and Yang are terms used to express a contrastive relationship that obtains between two or more things.”
Тоа се контрастите на животот во секој поглед.
Свето тројство?
Не би било исто.
Ц.
Мое мислење е дека никогаш неможе да биде исто, затоа што во тој случај би немало разлика, може само да има сличности. Тие сличности се индикација дека сите ралигии и филозофии се само аспекти - делчиња од големата Слика, од големиот мозаик на Апсолутната Вистина.
Jing i Jang ја претставуваат дуалноста, но во исто време и испреплетеноста како особина на таа дуалност. Па така секој дел во себе содржи и дел од неговата спротивност. Заедно, тие ја чинат целината или третиот аспект.

Треба да се погледне без мој,твој или нечии други погледи и сознанија,тоа е една од основите во Тао.
Точно.