Студентски прашања | Црнобело Форум

Студентски прашања

escape

Староседелец
20 октомври 2012
2,262
2,357
1,153
Skopje
www.facebook.com
Едно прашање...со јазично-уметничко подрачје завршено, ќе можам ли да се запишам на економски? :)
Можеш но ја би ти рекла уште еднаш да си размислиш пред да се запишеш таму, посебно на уким.
 

Renata1

Нов член
26 февруари 2014
10
7
3
Можеш но ја би ти рекла уште еднаш да си размислиш пред да се запишеш таму, посебно на уким.
На порталот на гимназиско образование имаше дека можеш само со општа комбинација А. :^)
Сепак фала многу :)
 

escape

Староседелец
20 октомври 2012
2,262
2,357
1,153
Skopje
www.facebook.com
На порталот на гимназиско образование имаше дека можеш само со општа комбинација А. :^)
Сепак фала многу :)
И тоа е точно но тие повеќе гледаат што предмети имаш земено на матурата, а за ова што си друго подрачје можно е само да ти одбијат бодови и нормално тие од општествено хуманистичко А имаат предност, а ако се упишуваш во втор рок тогаш ништо не гледаат ништо не кратат само да имаш доволно поени
 

existence

Boolean
Член на администрација
Админ
3 март 2012
7,447
9,155
1,683
Кушкундалево
Oсвен ако не сакаш да ти ги вратат документите за упис на семестар зашто би ти биле некомплетни не гледам зошто би го правел ова. Не дека не се 750 ден. за џабе, ама пробај да не им однесеш уплатница и ќе видиш дали ќе ти ги примаат документите.
 
  • Ми се допаѓа
Реакции: Luckky and Electra

Electra

Неонка
Член на администрација
Админ
16 февруари 2012
3,103
7,515
1,183
Big Sur
Oсвен ако не сакаш да ти ги вратат документите за упис на семестар зашто би ти биле некомплетни не гледам зошто би го правел ова. Не дека не се 750 ден. за џабе, ама пробај да не им однесеш уплатница и ќе видиш дали ќе ти ги примаат документите.
И не само ова, т.е. не знам за другите, ама ние плаќаме и по 500 денари за оштетен инвентар.
А инвентарот - остатоци од големата преселба на народите, па тук-там подновен со непотребни или конфискувани ствари од прва светска.
Ама оди па не плати, нема да те запишат.
 
  • Ми се допаѓа
Реакции: Luckky and existence

Luckky

Upright
22 февруари 2012
2,636
5,812
1,153
30
Western Sky, Land of Oz.
Едно прашање...со јазично-уметничко подрачје завршено, ќе можам ли да се запишам на економски? :)
Можеш. Јас бев природно-математичко, дури на матура полагав биологија и хемија па завршив таму. :)
 

FallenAngel

Староседелец
5 декември 2012
601
401
1,073
Eupen
Сакам во Германија да се запишам на Психологија. Па ако има некој овде студент на психологија да ми кажи искуство. Знам различно е студирањето во Македонија и овде ама пак не е на одмет некое мислење.
 

ACE LFC

Нов член
10 јуни 2014
2
0
1
27
Да не знае некој одговори на овие прашања. Некои ми се одговорени ама тие шо не се одговорени ако ги знаете кажете

Прашањасодополнување :
1.ПланетатаВенеравонародотепознатакакозвезда.

2.ВокојделнаСончевиотСистемсесместенипланетоидите?
Во внатрешниот дел

3.Вокојасфераодатмосфератасеслучуваатситеатмосферскипојави?
Во земјината сфера

4.Наосоговските планини има резерви од Олово-цинкови руди.

5.Колкутраееденмесечевден? 14 дена

6.Наведи ја стопанската дејност која се нарекува примарна______________.

7. Коинадворешнисилигосоздаваатфлувијалниотрелјеф? Речната вода, речни тераси, речни долини, водопади, брзаци, басени на речни сливови

8. Житнакултура која има специфични барања за одгледување(топлина и влагa)e Пченка.

9.Наведи ја земјоделската култура од групата на индустриски култури која е главен носител на нашиот извоз __________________________________.

10. РаботатананадворешнитесилиприменувањенарелјефотнаЗемјатасесостоиво _________________ , ___________________.

11.НајвисокататочкавоР.М. изнесува 2764 метрии сенаоѓана планината Кораб.

12.Како се викаат положбите на Земјата кога е најблиску и најдалеку од Сонцето?
Перихел и Апхел

13. Трговијата е гранка која посредува помеѓу купувачите и продавачите.

14. Наведигирекитекоигиделатшарскитепланининаисточнаизападна.
___________________________

_____________________________

15.Атомската енергија се произведува од __________ и __________.

16. СпоредклиматскитеусловивоРепубликаМакедонија сеодгледува

Континентално, суптропско и тропско овошје.
17.На реката Црни Дрим се изградени две хидроцентрали. Тоа се:

Глобочицаи Шпиље

18.НајнискататочкавоР.М.изнесува695 метри надморска височинаисенаоѓанапланината Галичица.

19.РепубликаМакедонијазафаќаповршинаод 25 713 км 2.Вонеаживеатнад 2 милиони жители.

20. НајвисокврввоР.Македонијае Голем Кораб сонадморскависочинаод 2764 метри напланината Кораб.

21. СпоредрелјефнатаструктураселатавоРепубликаМакедонијаможатдабидат:

Планински, ридски, рамничарски села.

22.ЈужнатаграницаконРепубликаГрцијаима напореднички правец исток-западисепротегаводолжинаод262 км.ГраницатаконБугаријаесодолжинаод177км.
23.НаистокконРепубликаБугаријанашатаземјаеповрзанасопатнитеправциподолинатана реката Вардар, долинатана планината Беласица,идолинатанаДојранското езеро.

24.ВогеолошкатаеволуцијанаЗемјатамезозојскатаераеподеленанатри периоди:

Тријас, Јура и Креда

25.Претворигинаведенитеразмеривосоодветнорастојаниевоприродавокилометри

1)1:1500 000 - _____________ км

2)1: 10 000 - ______________ км

3) 1:14 500 000 - _______________км


26.На немата карта на Р.М означи ги под бројка клисурите на реката Вардар, како и најдолгата клисура во Р.М и посочи на која река се наоѓа.

1._______________

2._______________

3._______________

4._______________

5._______________

Најдолга клисура:

6._______________27. .ВостароснатаструктуранаРепубликаМакедонијанајголемоприсуствобележигрупатананаселениеод _____ до _____ години,односно ______________________ население, анајмалоеприсуствотоналицата ____________ години.

28. Наведи неколку терцијални дејности:Градежништво, сообраќај, туризам. Трговија, банкарство.

29. Покрајпланинатадопишетегонејзиниотнајвисокврв:
Осогово - Руен

Јакупица - Солунска глава

Баба - Пелистер

Кораб - Голем Кораб

Кожуф - Зелен Брег

30. Во Р.Македонија најгусто населени се следнивекотлини:
Скопска котлина,Струмичка котлина,

31.Најважниклиматскифакториодкоизависиклиматанаодреденгеографскипросторвоопшто,асотоаивоРепубликаМакедонијасе:

географската положба, релјефот, близината на околните мориња и атмосферските струења


32.Наведи каква планина е Беласица според настанувањето и морфолошката структура

е изразит хорст со мошне стрмни падини кои се спуштаат на северната и јужната страна.


33. Хидроцентралата Калиманци е изградена на реката Брегалница.


34. Во зависност од климата шумите се делат на:

тропски,суптропски и шуми во предели со умерено-континентална клима.


35. Според релјефната целина градските населби се поделени на: Наведи на празните линии означени од 1 до 4, на празните линии означени со букви, наведи пример за таква населба

1.__________________ a)

_____________________ b)

2._________________

3.__________________ c) _____________________

4.__________________ d) _____________________

36. Како се нарекува населениот дел на Земјата? ___________________________________________.

37. Наведи ги развојните фази низ кои поминале селските населби. ____________________ , __________________ , _________________, ______________.

38. ИзворотРашчесенаоѓавоподножјетонапланината Жеден.

39.Рихтероватаскалаимаопсегод70-90 %.

40.ВоР.Македонијасеиздвоени 6 земјоделскирегиони:

1._____________________________

2._____________________________

3._____________________________

4._____________________________

5._____________________________

6._____________________________


41.Штоегалаксија? Галаксија претставува спој од звездени системи, меѓуѕвездена прашина, плазма и темна материја.

42.Сончеваатмосферае интегрална целина. Сите феномени и структури во различни нејзини слоеви се поврзани и се потчинуваат на основа на магнетното поле.

43.Коисенадворешни

планети(наброј): Марс, Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун.

44,Коенебеснотелоепознатокакоопашестаѕвезда?____________________

45.Какоизгледамесечеватаповршина?___________________________________________________

46НаучнотосваќањезаформатанаЗемјатабилопотврденоодкого?_________________________


47.НаведигидоказитезаЗемјинатареволуција!_______________________________________

_________________________________________________________________________________________

48.КакосевикаположбатанаЗемјатакогаенајблискудоСонцето?
Перихел

49.ШтоеЗемјинареволуција?Движењето на Земјата околу Сонцето.

50.Когаиманајдолг деннаСевернатахемисфера?На денот на почетокот на летото 22 Јуни.

51.КоисесеизмогенизониијазливоР.М.:

Дримска сеизмичка зона Пехчевско земјотресно подрачје

Вардарска сеизмичка зона Валандовско земјотресно подрачје

Струмичка сеизмичка зона Скопско земјотресно подрачје

Дебарско земјотресно подрачје

52.Каквирелјефниформипретставувааткотлините,рововите:

______________________________________________________________________________________________________

53.Леденотодобасеслучиловокамената ера.

54.Каконастануваатметаморфникарпи?
Тие настанале со преобликување на магматските и седиментните карпи.

55.ПланинатаБигласпаѓаво Родопскарелјефназона.

56,Наведигигеографскитеобјектикоигиделатпелагонидитеназападнииисточни
______________________________________________________________________________________________________

57.НаведијанајвисокатапланинавоНискаМакедонија.Кожуф

58.Каквирелјефниформипретставуваатхорстовите?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

59.ОбјаснизоштоР.М. имагеосинклиналентипнатектонскиразвиток.
____________________________________________________________________________________________________.

60.Вокојагеолошкаеранастанало кршењенакопното-островопкруженсоводитенаТетис?
_____________________________________________________________________________________________

61.НаведигивулканскитеобластивоР.М.
Кратово, Пробиштип, Злетово, и во околината на Радовиш.

62.Планината Огражден спаѓаво _________________________ релјефназона.

63.НаведијакотлинатакојаевторапоголеминавоР.М. Овче Поле

64.Коинадворешнисилигосоздаваатабразивниотрелјеф?______________________________________________________.

65.КојенајвисокврввоИсточно-вардарскатагрупанапланиниикотлини?
Ченгино кале

66.НајјужнаточканаРепубликаМакедонијаекајместотоМаркованоганаИсточниотделнаПреспанското езеро,анајсевернатакајместото Аниште,северноодс.ЛукекајКриваПаланка;најзападнататочкасенаоѓакајместотоКестењар,југозападноодДебар,анајисточнатакајместотоЧенгино Кале,источноодБерово.

67.НазападконАлбанијапатнитепправциминуваатниз:
Охридско-струшката котлина, Преспанската котлина и граничниот премин Блато.

68,ТргнувајќиодсеверконјугдолжрекатаВардар,набројтегикотлинитеиклисуритекоиследатподервенскатаклисура: _____________________, _________________________, ________________________,

_________________________,________________________,_____________________,______________________.

69.ФормирањетонарелјефотнаЗемјатасеодвивалподдејствона:
внатрешните и надворешните сили

70.Споредкарактеристикитекајвулканитесеиздвојуваат _____________ , ___________________ , ____________ и _______________, аспоредпричинитекоигипредизвикуваатземјотреситеседелатна ____________ , ____________ и _________________.

71.НајзастапенипедолошкитиповивоРепубликаМакедонијасе _______________ , ______________ , ____________ , ___________________ , _______________ , __________________.

72.Најважниклиматскифакториодкоизависиклиматанаодреденгеографскипросторвоопшто,асотоаивоРепубликаМакедонијасе: географската положба, релјефот, близината на околните мориња и атмосферските струења.
ВотаасмисласреднататемпературанавоздухотвоРепубликаМакедонијаизнесува 11,5 C,просечнатамесечнатемпературавонајтоплиотмесецЈулиизнесува22,20 C,ананајладниотмесец Јануарие 0,30 C.Највисокататемператураизнесува _______ анајниската ______ штозначитемпературнатаамплитудае ________.

73.ОбемотнаЗемјатапоекваторотизнесува40 000 км, апоГриничкиотмеридијанинеговиотспротивенмеридијан _____________ км.ЗаколкучасаеденавионќејаобиколиЗемјатааколетасобрзинаод 1200 кмначаснадекваторотизаколкучасаеднаракетаќејаобиколиЗемјатанадГриничкиотмеридијанинеговиотспротивенмеридијанакоседвижисобрзинаод 10 000 кмначас.

74.НаведигосливнотоподрачјевоР.Македонијанакоеприпаѓаатнајголемиотделодизворите:___________________________.

75,Земјинаротацијаевртење на земјата околу својата оска.

76.ДиносаурситеседелодМезозојската ера.

77.НаведијаагрегатнатасостојбанаобвивкатанаЗемјинотојадро.___________________________.

78.Какосевикааткарпитекоинастануваатсонапластување-таложење?
Седиментни карпи

79.Најважниметодизапретставување нарелјефотнакартасе _________________________,_______________________,__________________________,________________________.

80.ВоР.Македонијасејавуваатдвавиданаподземниводи:БунарскииАртерски.

81.Родопскиотпланинскипределседелинатрипомалигеографскицелини:
Источно-вардарска група планини и котлини, Ниска македонија или Повардарие, Западно-вардарска група планини и котлини или Пелагониски Масив.

82.Вокојклиматскипојасживеенајголемделодсветскотонаселение?_________________________.

83.НаведијаградскатанаселбавоР.Македонијакојасенаоѓананајголеманадморскависочина.__________________________.

84.Коитурски племињабиледоселуванисоколонизацијаташтојаспроведувалетурците?____________________________ и _________________________.

85.НајбројномалцинствовоР.Македонијаеалбанското.Тиеседоселувалевочетиримиграциониструи.
______________________

________________________

________________________

________________________

86.Прватажелезничкапругаеизграденаво1873 година.

87.Наведибаремтристочарскигранки:Говедарство, Свињарство, Живинарство.

88.Штопроизведувацрната __________________ , аштообоенатаметалургија___________________.

89.Р.Македонијасенарекувауштеи“градинарсказемја“.Зошто?__________________________________________________.

90.МермеритесечестипојавивоР.Македонијаод повеќенаоѓалиштасоексплоатираатсамово _______________________ , ___________________ , _________________________.

90.Сточарствотоможедабидеекстензивно-тоазначи ____________________ , или интензивно-____________________.ВоР.Македонијапреовладува _____________________ сточарство.

92.ПознавајќигоземјоделскотопроизводствовоР.МакдонијанаведикојвидземмјоделскикултуриекарактеристичензаодреденакотлинавоР.Македонија.Напр.ЈаболковоРесен.Оризво Кочани.Тутунво Прилеп.Црешиво Кичево.Пченицаво ______________.градинарски културиво ____________ и ___________.Виновалозаво _________________.Јачменво ______________ и _____________.

93.Замисленитеполукружнилиниикоигиповрзуваатсеверниотијужниотполсевикаат______________________.

94.ГраничниотпреминНовоСеловодиконсоседна Бугарија.

95.ВогеолошкатаеволуцијанаЗемјата,Мезозојскатаераеподеленана 3 периоди:____________________________
______________________________

______________________________

96.Последицаодземјинатаротацијаесменана_________ и ____________.

97.КојаенајмалатаграницанаР.Македонијасососеднитедржави?
Границата кон соседна Република Бугарија која е долга 177 км.

98.Природенприрастеразликапомеѓунаталитетот и морталитетот.

99.Најмногутрагиодледницииманапланината Шар Планина.

100.НајдолгаклисуравоР.Македонијае СкочиварскатанарекатаЦрна река.

101.Какосенарекувапроцесотнадоселувањенанаселениетоодеднаводругадржава? Имиграција

102.ВоР.Македонијаголемиградовисеониештоимаатнад 50 000жители.

103.Којконтинентиманајголемагустинананаселението?
Азија.

104.Најголемирезервинацементенлапорецимаво ________________________ .

105.Меѓужитнитекултуринанајголемиповршини сеодгледуваат _______________ и _______________.Одиндустрискитекултуринајмногусеодгледува _______________

106.Работата на надворешните сили при менувањето на релјефот на Земјата се состои во

107.Галичица е издигната како хорст помеѓу басенот на:
Охридското езеро и Преспанското езеро

108.Наведи ја земјоделската култура од групата на индустриски култури која е главен носител на нашиот извоз.__________________________________.

109.Кој е почетен напоредник на Земјата Екватор,како е обележан ,,0,,.Кој е почетен меридијан на Земјата нултиот меридијан,како е обележан алфа.

110. На која географска широчина се наоѓа Македонија 40,51и 42,22 сгш.На која географска должина се наоѓа Македонија 20,27 игш.

111. Месечината е единствениот природен сателит на Земјата.

112.Во геолошката еволуција на Земјата, Кенозојската ера е поделена на два периода:
Палеоген и Неоген

113.Најголемо вештачко езеро во Македонија e Тиквешкото ,на реката Црна река.

114.Најдолга лева притока на реката Вардар е __________________,а најдолга десна притока на реката Вардар е __________________.

115. Тропските шуми во Африка се нарекуваат прашуми, а во долината на реката Амазон се викаат ___________________.

116.Пресметај колку ќе тежи човек на Месечината ако на Земјата е тежок 120________________________________________.

117. Пресметај кое годишно време е најдолго Летото ,а кое најкратко на земјината полутопка Зимата.

118. Релјефот што го создаваат морските и езерските бранови се нарекува абразивен релјеф.

119.Наведи го речниот слив во кој спаѓа Црни Дрим:
Јадрански речен слив.

120.Поради кои причини Македонците и денес се иселуваат од Македонија _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

121.Што се подразбира под поимот миграција?
Под поимот миграција се подразбира иселување од едно на друго место.

122.Од кои природни услови зависи развојот на земјоделството _______________________________________________________.

123.Што означува деленикот а што делителот кај размерот?
Деленикот претставува растојание на картата, а делителот ја претставува соодветната должина во природата.

124. Според начинот на таложење и видот на материјалот што се таложи седиментните карпи можат да бидат:
Механички

Хемиски

Органогени

125.Ненадејни,краткотрајнипотресинаЗемјатасе викаатЗемјотреси.

126.НајзначајниветровивоР.Македонијасе Вардарец ,Струмецот,Јелошник, Белички, Северен и Оточен.

127.КојепочетеннапоредникнаЗемјата е Екваторот, какое одбележан0’.

128.Наведијадржаватакојаиманајголемирезервинакаменјагленсветот:САД.

129.Коегоривогокористаттермоцентралите вонашатаземјафосилно гориво, наведијатермоцентралатакојаиманајголемопроизводствонаелентричнаенергија ________________________.

130.75% одтуристичкиотпрометвосветотсеобавувавоЕвропакојаиматриатрактивнитуристичкиподрачјаитоа _______________________ , _____________________ , _________________________.

131..ХидроцентралатаТиквешеизграденанарекатаЦрна река.